Általános Szerződési Feltételek

A Szerződés alanyai

Megbízó: A www.SDSYS.hu megbízójává azon természetes- és jogi személyek válhatnak, akik a nevezett weboldal felületén regisztrálják magukat. Megbízó tudomásul veszi, hogy a regisztrációval elfogadja Szolgáltató által előírt Általános Szerződési Feltételekben, Adatkezelési Szabályzatban és a Fizetési Feltételekben foglaltakat.
Amennyiben Megbízó elfelejti jelszavát, Szolgáltató kérésre új jelszót generál számára. A jelszó átadásából, illetéktelen személy általi felhasználásából eredő károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Szolgáltató: Szolgáltató jogi személyiséggel felruházott gazdasági társaság, amely társaság a weboldal és az azon elérhető szolgáltatások üzemeltetését biztosítja és akivel Megbízó a szolgáltatás igénybevételével jogviszonyba kerül. Szolgáltató adata: Szolgáltató neve: SDSYS Zrt. Székhelye: 1091 Budapest, Üllői út 119. Elektronikus levelezési cím: mail@sdsys.hu Adószám: 25070206-2-43 Cégjegyzékszám: 01-10-048265 telefonszám: +36(1)2150256

ÁSZF körében alkalmazott fogalmak

Kulcsfelhasználó: Megbízó döntése alapján kijelölt azon természetes személy, aki Megbízó jogán és érdekében jár el és Megbízó által megadott további felhasználó k egyes jogosultsági szintjeit beállítja és azt ellenőrzi. A kulcsfelhasználó egyben felhasználói jogokkal is rendelkezik. A Kulcsfelhasználó magatartásáért Megbízó felel, ezen személyre Szolgáltatónak semmilyen ráhatása nincs.

Felhasználó: Megbízó érdekében eljáró természetes személy, aki a Kulcsfelhasználó által kiosztott, és az SDSYS ügyfélkapun beállított jogosultsági szintekkel rendelkezik és az egyes konkrét megbízásokat továbbítja a Szolgáltató felé. A Felhasználó magatartásáért Megbízó felel, ezen személyre Szolgáltatónak semmilyen ráhatása nincs.

SDSYS ügyfélkapu: Azon elektronikus felület, amelyen keresztül a Felhasználó az egyes megbízásokat indítani és fogadni tudja, illetve amely felületen keresztül az egyes műveletek elvégezhetők.

Partner: Azok a regisztrációval rendelkező Megbízók, akik más Megbízóval olyan kapcsolatba kerülnek, hogy képesek egymás irányába dokumentumokat küldeni és fogadni. A Partnerré válás feltétele, hogy az egyes Megbízók saját SDSYS ügyfélkapujába más Megbízókat felvegyen.

Szolgáltatások

Megbízó kizárólag csak azon szolgáltatásokat veheti igénybe, amelyek a ügyfélkapuban elérhetőek.
2019.12.01.-2020.02.29. közötti időszakban tesztüzem működés során az AI gépi felismerés szolgáltatás díjmentes.

Mellékszolgáltatások, mint kiegészítő szolgáltatások

Szolgáltató csak olyan mellékszolgáltatásra fogad el megbízást, amelyre a beküldő Megbízó a honlapon közzétett, a kiegészítő szolgáltatást bejelöli, amivel egyben meg is rendeli a szóban forgó szolgáltatást.

Mellékszolgáltatások: (pl. OCR; elektronikus számla; archiválás; tárolás, stb.). Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a mellékszolgáltatások körét saját döntése alapján módosítsa.

Jogi és e-környezet

Az elektronikus szolgáltatás igénybevételekor a 2001. évi CVIII. Tv. (törvény az elektronikus szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről; továbbiakban: Ektv), a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5) Korm. rendelet, a fogyasztóvédelemről szóló 1997.évi CLV. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályozza. Megbízó a jogügylet során csak akkor alkalmazhatja a felsorolt jogszabályokat, ha annak alanyi alkalmazásának feltételei fennállnak.

A Weboldal (SDSYS Ügyfélkapu) használata és a szolgáltatás igénybevétele

A www.SDSYS.hu weboldalon (SDSYS ügyfélkapu) történő szolgáltatás igénybe vétele elektronikus úton leadott megbízással lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek mellett. A felek közötti keretszerződés a jelen szerződés elfogadásával jön létre, míg az egyes dokumentumok elküldése vagy bármely módon történő kezelésére adott megbízás az egyes dokumentumok megküldésével jön létre (egyedi megbízás) a felek között. Ezen módokon, magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. Szolgáltató mind az egyedi megbízást, mind a keretszerződést iktatja és nyilvántartja. Az egyedi megbízást teljes körűen annak létrejöttét követő három hónapig, lényeges azonosítót legalább 10 évig őrzi meg, míg a keretszerződést legalább addig őrzi, míg Megbízó a szolgáltatási szerződést meg nem szünteti.

Regisztráció, regisztráció törlése

Megbízó köteles megadni nevét, felhasználói nevét, pontos címét vagy székhelyét, elektronikus és postai levelezési címét, adószámát és egyéb adatot, amelynek megadása a szolgáltatás minősége vagy biztonsága érdekében szükséges lehet. Továbbá köteles a Kulcsfelhasználó nevének, e-mail címének, felhasználói nevének és jelszavának megadására. Megbízó adatait Szolgáltató kizárólag a szolgáltatás teljesítése érdekében használhatja fel és kezelheti az adatvédelmi szabályzatban meghatározott módon. A fenti adatokat elektronikus úton kell Szolgáltatónak megküldeni, amire elektronikus úton Szolgáltató a már megadott e-mail címre regisztrációs kódot küld. Ezen adatok megküldését követően a regisztrációs kód visszaigazolásával és a szerződéses feltételek elfogadásával Megbízó szerződéses jogviszonyba kerül Szolgáltatóval, aki Megbízó számára SDSYS ügyfélkaput generál. Szolgáltató adatbázisban SDSYS ügyfélkapuval rendelkező Megbízói egymásnak, vagy más címzettnek (csak elektronikus számla esetén e-mail) elektronikus dokumentumokat küldhetnek, illetve fogadhatnak. Megbízó más megbízót a saját SDSYS ügyfélkapuján keresztül jogosult és képes felvenni saját partnerei közé. Megbízó csak olyan partnert tud felvenni saját partnerlistájára, aki érvényes regisztrációval rendelkezik Szolgáltatónál. Megbízó a jelen szerződést a www.SDSYS.hu honlapról történő regisztráció törlésével tudja megszüntetni. Szolgáltató abban az esetben, ha Megbízó öt éven át nem veszi igénybe a szolgáltatást, akkor saját döntése alapján jogosult egyoldalúan Megbízó regisztrációját megszűntetni, amellyel együttesen a jelen szerződés is megszűnik és egyben Megbízó tudomásul veszi, hogy az elévülésre figyelemmel pénz visszatérítésre nem válik kötelezhető a Szolgáltató.

Partneri kapcsolat létesítése

Megbízó regisztrációját követően és az így létesített SDSYS ügyfélkapun keresztül más Megbízót jogosult partnerként felvenni és saját partneri hálózatát ezen módon jogosult felépíteni. Az SDSYS rendszer működéséhez Megbízó köteles a honlapon feltüntetett útmutatók követésére. Más módon Megbízó nem jogosult eljárni. A dokumentum küldési rendszer felhasználói alkalmazása: Az adatok, dokumentumok küldése és kezelése Felhasználóhoz kötött esemény. Az SDSYS rendszerbe történő belépéshez az egyes felhasználók saját felhasználónevüket és jelszavukat használhatják kizárólag. Minden egyes Megbízó szükséges, hogy rendelkezzen legalább egy kulcsfelhasználóval. A kulcsfelhasználó nevének és jelszavának megadása a szerződéskötés kötelező eleme.

Minden egyes Megbízó szükséges, hogy rendelkezzen legalább egy kulcsfelhasználóval. A kulcsfelhasználó névének és jelszavának megadása a szerződéskötés kötelező eleme.

A kulcsfelhasználó jogai

• A felhasználó felvétele és törlése
• saját felhasználói számára a jogosultsági szintjeinek kiosztása és megvonása
• egyes kiegészítő szolgáltatási szerződések megkötése
• a kulcsfelhasználó saját veszélyére jogosítványait részben vagy egészben más felhasználónak átengedheti

Kulcsfelhasználó joga nem korlátozható. Kulcsfelhasználó jelszavának megváltoztatása kizárólag írásban postai úton vagy hiteles elektronikus aláírással ellátott e-mail formájában lehetséges, amely ügyben Szolgáltató tevékeny közreműködése szükséges. Kulcsfelhasználó személyének megváltozása Megbízó jogosult Kulcsfelhasználó személyének megváltoztatására. Kulcsfelhasználó személyének megváltoztatására jogi személy esetén csak a törvényes képviselettel rendelkező tisztségviselő jogosult. A változás bejelentése kizárólag írásban postai úton vagy telefax útján lehetséges. A kulcsfelhasználó változását Szolgáltató öt (5) munkanapon belül vezeti át a rendszerében.

Felhasználó felvétele, törlése

Új felhasználót csak Kulcsfelhasználó vehet fel az SDSYS ügyfélkapun keresztül. A felhasználó felvételekor a Kulcsfelhasználó megadja a felhasználó nevét, és e-mail címét. Az SDSYS rendszer a megadott e-mail címre értesítést küld, amely tartalmazza az ideiglenes bejelentkezési azonosítót (e-mail cím), valamint az ideiglenes jelszót. Az ideiglenes azonosító és jelszó alkalmas arra, hogy a regisztrált felhasználó a végleges felhasználónevét és jelszavát létrehozza. A végleges felhasználónév és jelszó generálása az újonnan regisztrált Felhasználó felelőssége. Elfelejtett jelszó esetén Kulcsfelhasználó jogosult kezdeményezni egy adott felhasználó új jelszavának generálását. Ennek során a felvétel eljárást kell megismételni a honlapon feltüntetett útmutató alapján. Felhasználó a felhasználói nevének és jelszavának együttes használatával léphet be a rendszerbe és láthatja az elküldött és befogadott dokumentumokat. A Felhasználó törlésére Kulcsfelhasználó jogosult a honlapon feltüntetett iránymutatás alapján.

A felhasználó jogosítványai

Felhasználó jogosultsági szintjeit Kulcsfelhasználó osztja ki az SDSYS ügyfélkapuban feltüntet opciók alapján. Kulcsfelhasználó saját veszélyére jogot adhat más szerződött megbízó felhasználójának vagy kulcsfelhasználójának, hogy Kulcsfelhasználó megbízójának nevében dokumentumokat küldjön az SDSYS rendszeren keresztül. Ezen jogviszonyból eredő jogvitáknak Szolgáltató alanya nem lehet.

Rendelkezési jog átadása

A Kulcsfelhasználó jogosult Megbízó jogai és kötelezettségei feletti rendelkezési jog átadására regisztrált harmadik Megbízónak. A rendelkezési jog átadását Szolgáltató csak lehetővé teszi, de ezen jogviszonynak alanyává nem válik. Megbízó ezen átadást saját veszélyére teheti meg, Szolgáltató ezen átadásért és ebből történő visszaélésekből eredő károkért felelősséget nem vállal. Rendelkezési jog átadása esetén is az átadó fél a költségviselő kivéve abban az esetben, ha Megbízó és az átvevő fél Kulcsfelhasználója más, ettől eltérő beállítást alkalmaz a honlapon.

Forgalom nyilvántartása

Megbízó értesítést kap Szolgáltatótól SDSYS ügyfélkapuján keresztül arról, hogy egyes szolgáltatás típusonként mikor milyen tranzakciók zajlottak. Elsődlegesen is megkapja az összesítéseket mennyiségben és költségben. A forgalom alapján az összesítések tranzakciós listaként is megjeleníthetőek, amely tartalmazza az egyes igénybe vett szolgáltatások időpontját, státusát és elszámolt költségeket.

Fizetési- és számlázási feltételek

A tesztidőszak alatt az AI gépi felismerés szolgáltatásunk használata regisztrációhoz kötött, de nem jár díjfizetési kötelezettséggel.

Az AI gépi felismerés szolgáltatást igénybe vevő felhasználók részére a tesztidőszak alatt (2019.12.01.-2020.02.29.) online kérdőíveket küldünk regisztrációkor megadott e-mail címre, melynek kitöltése nem kötelező.

További információ a TESZT időszakról: www.sdsys.hu/teszt

Kiegészítő szolgáltatásként választható az AI gépi felismerés (validált). Mivel a gépi Mesterséges Intelligencia eljárást követi egy emberi ellenőrzés és szükség esetén javítás, így ez a szolgáltatás (mint mellékszolgáltatás) díjköteles.

A mellékszolgáltatásokat a Szolgáltató kizárólag kreditrendszerben nyújtja. Ennek értelmében Megbízó köteles előre a Szolgáltató számára egy általa meghatározott összeget befizetni, amelynek nettó része a szolgáltatás ellenértékének fedezete, ahol 1 Ft, azaz nettó egy forint 1 kreditnek felel meg. A szolgáltatások adótartalma 27 %, így 1000 kredit 1270 forintért vásárolható.

A Szolgáltató bankszámláján, vagy Barion tárcájában megjelent összeg nettó értéke íródik jóvá az ügyfél kredit számláján, 10 forintra kerekítve. Az így generált kreditek összege az SDSYS ügyfélkapu oldalán (https://ugyfelkapu.sdsys.hu), továbbá az SDSYS kliens programjaiban jelenik meg, és az arra jogosultak előtt válhat ismertté.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. A Barion rendszeren keresztül teljesített befizetés esetén a megfelelő mennyiségű kredit azonnal jóváírásra kerül a rendszerben, banki utalás esetén 2 munkanapon belül kerül jóváírásra

A befizetett összeget Szolgáltató nem jogosult sajátjaként kezelni és annak megőrzéséért felelősséggel tartozik. A megvásárolt kreditek korlátlan ideig felhasználhatóak.

Szerződés rendes felmondással történő megszűnésekor a fel nem használt pénzeszközöket Szolgáltató a szerződés megszűnését követő harminc (30) napon belül visszautalja a Megbízónak.

Szolgáltató a befogadott kredit összegről elektronikus számlát állít ki Megbízó Kulcsfelhasználójának e-mail címre.

Szolgáltató a mellékszolgáltatásokat a feltöltött és még fel nem használt kredit erejéig szolgáltatja.

Megbízó az SDSYS ügyfélkapuján keresztül követheti nyomon tranzakcióit és a kreditjeinek számát, amelyet naprakészen tart nyilván. Szolgáltató az átvállalt kötelezettségeket a kötelezettséget átvállaló Megbízó kreditjével szemben számolja el. Szolgáltató az egyes megbízásokról és tranzakciókról összegzést is készít. A teljességgel átvállalt pénzügyi kötelezettségek esetében a nyilvántartott érték nulla.

Szolgáltató, vagy mellékszolgáltatást nyújtó alvállalkozó, meghatározott és igénybe vett szolgáltatás mennyisége esetén jogosult Megbízónak kedvezményt adni saját belátása szerint.

A dokumentumot befogadó Partner jogosult a dokumentumot beküldő Megbízónak részben vagy egészben történő fizetési kötelezettségének az átvállalásra. Ennek előfeltétele, hogy a befogadó és a küldő az SDSYS ügyfélkapun egymással partneri kapcsolatot jelöljenek be. Az átvállalás mértékét szolgáltatás típusonként a fogadó fél állítja be partnerének javára. A Szolgáltatás ellenértékéből történő átvállalást százalékos (%-os) értékben lehet megadni. Megbízó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatónak nincs ráhatása az átvállalásra, az kizárólag az egyes Megbízók döntésén alapszik.

Árak

A tesztidőszak alatt (2019.12.01.-2020.02.29.) az AI gépi felismerés (mesterséges intelligencia) szolgáltatás díjmentes, egyéb, kiegészítő szolgáltatások díjszabásával kapcsolatban ügyfélszolgálatunk ad tájékoztatást. Szolgáltató a szolgáltatási árainak helyessége érdekében a legnagyobb gondossággal jár el, de amennyiben Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a honlapon felszámolásra nyilvánvaló tévedésből vagy rendszerhibából adódóan (pl. „0” Ft.-os vagy „1” Ft.-os ár), akkor Szolgáltató nem köteles a megbízásának teljesítésére csak a helyes korábbi megbízási díj ellenértékén, amelyről Szolgáltató elektronikusan értesíti Megbízót, aki ennek ismeretében elállhat a megbízási szándékától.

Szavatossági jogok

Megbízó a megrendelt szolgáltatásra vonatkozásában szavatossági igényeit a Polgári Törvénykönyv Hatodik Könyv XXIV. fejezetében foglaltak szerint érvényesíthetik, valamint a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadóak. Szolgáltató kizárja a szavatossági igény érvényesítésének a lehetőségét a hozzá hibásan beérkezett dokumentumok tekintetében, illetve amennyiben olyan ismeretlen címzettet jelöl meg Megbízó, amellyel Szolgáltató szerződéses kapcsolatot nem tart fenn, vagy a megbízásban szereplő elektronikus cím (e-mail cím) a dokumentum befogadására alkalmatlan.

Kárfelelősség korlátozása

Szolgáltató az általa okozott kárért kizárólag az egyedi szerződések alapján fizetendő megbízási díj mértékéig vállal felellőséget. Szolgáltató a felhasználói névvel és jelszóval való visszaélésből eredő károkért felelősséget nem vállal. Szolgáltató, Kulcsfelhasználó által adott jogosítványok átruházásából felmerült esetleges károkért felelősséggel nem tartozik. Megbízó kötelezettsége a felhasználói nevének és jelszavának megőrzése és biztonságos tárolása. Szolgáltató mindent megtesz, hogy rendszerét védje a honlapjára történő nem kívánatos betörésektől, de az esetleges illetéktelen behatolásból eredő károkozásért felelősséget nem vállal. Szolgáltató nem vállal felelősséget a feltöltött dokumentumok tartalmáért és a feltöltés minőségéért. Szolgáltató nem vállal felelősséget Megbízók informatikai rendszerének minőségéért vagy képességért.

A szerződéstől való elállási jog gyakorlása

Az 1997. évi CLV. törvény 2. § a) pontjának rendelkezésében meghatározott fogyasztó fogalma alá tartozó személyeket megilletik a 17/1999.(II.5.) Korm. rendeletben, mint a távollévők között kötött szerződéseket szabályozó jogszabályban biztosított elállási jog az ott meghatározott feltételek mellett. A fentiek értelmében Megbízó, Szolgáltatóval kötött keretszerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Felek között a Szerződést akkor kell létrejöttnek tekinteni, ha Megbízó a jelen szerződést megköti és a szerződéskötést Szolgáltató, Megbízó részére e-mail formájában visszaigazolta. Megbízó a szolgáltatási szerződés megkötésének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg az erre vonatkozó írásbeli megerősítést ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja elállási jogát. Megbízó elállási jogát nem gyakorolhatja, ha a Rendelet 5. § a) pontja teljesül, azaz a szolgáltatást Szolgáltató az egyedi megrendeléssel, így a dokumentum befogadásával megkezdte. Megbízó az elállási jogát kizárólag rendeltetésszerűen és jóhiszeműen jogosult gyakorolni, ezen jog gyakorlása nem vezethet joggal való visszaéléshez.

Szerzői jogok

A weboldalon található összes adat, információ és a honlap külleme, felépítése a honlapon látható formában szerzői jogi védelem alatt áll. Ezen elemek jogtulajdonosi hozzájárulás nélküli felhasználása szerzői jogsértés hatálya alá tartozik, így jogkövetkezménnyel jár.

Reklamáció, panasz bejelentése

Megrendelő bármely jellegű észrevételét, reklamációját, panaszát, szavatossági jogának igényét a mail@sdsys.hu e-mail címen keresztül tudja bejelenteni, vagy amennyiben a szolgáltatást nem éri el elektronikusan, akkor a bejelentésre írásban, postai úton is jogosult. Szolgáltató az e-mailben érkezett bejelentéseket időrendi sorrendben az ügyfélszolgálati időn belül folyamatosan dolgozza fel. Szolgáltató az írásban tett bejelentések feldolgozására 30 napos határidőt vállal. Szolgáltató naptári évenként összességében hatvan (60) perc ingyenes ügyféltámogatást biztosít a Megbízó technikai problémájának megoldására, amennyiben Megbízó a technikai problémáját e-mailen keresztül jelenti be a Szolgáltatónak.

Adatvédelem

Szolgáltató, Megbízók vagy képviselőinek személyes adatainak védelmében a tőle elvárható fokozott figyelemmel és körültekintéssel jár el. A személyes adatok kezeléséről és védelméről Szolgáltató az adatkezelési szabályzatában meghatározottak szerint gondoskodik, amely szabályzat megismerése elengedhetetlen a weboldal jogszerű használatához és a regisztrációhoz. Megbízók adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkori hatályos rendelkezései az irányadóak.

Üzemi karbantartás

Szolgáltató honlapját napi huszonnégy órában üzemelteti, de az esetleges reklamációkat kizárólag munkanapon és munkaidőben 9.00 órától 17.00 óráig fogadja és kezeli. Az e-mailen érkezett reklamációkra történő válaszadás is kizárólag munkaidőben lehetséges. Szolgáltató időszakonként, de bejelentett módon karbantartást végez a rendszerében, ezen időszakban a szolgáltatás nem minden esetben érhető el. Szolgáltatásban felmerülő hibák befogadása és feldolgozása a tesztidőszak alatt 3 órán belül megtörténik. Szolgáltató érdekkörén kívüli leállásáért felelősséget nem vállal.

Egyéb rendelkezések

A weboldal információs rendszerének biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban Szolgáltató javasolja, hogy Megbízó tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus-és spyware-védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer frissítéseit. A weboldal használójáról a Szolgáltató feltételezi az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra csatlakozás miatt következett be. Megbízót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF feltételeit bármikor módosítani. Az esetleges módosítást a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Szolgáltató jogot formál arra, hogy a weboldal tartalmát előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, beleértve az árakat és egyéb díjakat is. A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék.

Mellékszolgáltatások

Elektronikus számla: : Szolgáltató az „Elektronikus számla” szolgáltatás keretén belül vállalja, hogy a beküldött számlát ellátja az SDSYS Zrt. elektronikus fokozott biztonságú aláírásával, és időbélyeggel, és ily módon akkreditált archiváló szolgáltatónál archiváltatja, éves időszakra. A számlát kiállító által megadott e-mail címre/ekre értesítés küld arról, hogy számára elektronikus számla érkezett, mely mail tartalmazza azt a linket, mely az arch ívumból megtekintésre lehívja a számlát. A számlát az arch ívumból az SDSYS kliens programban is le lehet hívni. Az SDSYS kliens pro gram mutatja, hogy mikor kerültek lehívásra megtekintésre a számlák. A számlák 10 éven át történő biztonságos megőrzését az SDSYS Zrt. alvállalkozója útján a megőrzési idő alatt folyamatosan biztosítja.

Számla karakter felismerés: Számla karakter felismerés: AZ SDSYS Zrt. vállalja, hogy ezen szolgáltatás keretén belül a képként e szolgáltatásra beküldött számlák adatait kinyeri, és azokat strukturált formában (sdsys xml) adja tovább a befogadóként megjelölt fél számára. A karakter felismerés különféle technikai eljárásokkal, vagy azok kombinációjával valósul meg. A felismerés sikeressége, eredményessége nagyban függ a beküldött számlakép minőségétől, és attól, hogy ehhez a számlához illeszkedő szolgáltatást igényeltek-e rá.

• AI gépi felismerés: Szoftveres Mesterséges Intelligencia eljárás végzi.
• AI gépi felismerés (validált): A gépi Mesterséges Intelligencia eljárást követi egy emberi ellenőrzés és szükség esetén javítás.
• Kézzel írt számlák felismerése: Két emberi feldolgozás egymást követően, ahol az első feldolgozót ellenőrzi,és hibáit javítja a második feldolgozó

SDSYS Zrt.
1091 Budapest, Üllői út 119.
 
SDSYS Zrt.© 2014-2020
ÁSZF.
 
Adatkezelési tájékoztató
MSZ ISO/IEC 2700:2014